Tiếng đàn mang ước mơ bay xa của chú Dương Thanh Hà.

Tiếng đàn mang ước mơ bay xa của chú Dương Thanh Hà.